chg-duinenbollenstreek


Bescherming van het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek

In de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek worden alle nog herkenbaar aanwezige cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven, die kenmerkend zijn voor het wereldwijd unieke karakter van deze streek. Het gebied dat deze Cultuurhistorische Atlas bestrijkt omvat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.
In de Cultuurhistorische Atlas worden zeven verschillende landschappen onderscheiden: de duinen, de strandwallen, de strandvlaktes, de zanderijen, het mondingsgebied van de Rijn, plassen en veenweidegebieden en droogmakerijen.
Deze landschappen zijn weer opgedeeld in ca. 70 gebieden. Binnen elk gebied zijn de karakteristieke cultuurhistorische elementen geïnventariseerd. Daarbij valt te denken aan: bollenvelden, beekjes, dijken, molens, oude hagen, grenspalen, boerderijen, bollenschuren, hoge wegen, gemalen, pestbosjes en nog veel meer.


LogoHRLLogoPOPlogoHHR   NPLlogo
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Het project 'Cultuurhistorische atlas Duin-en Bollenstreek' is een initiatief van: CHG Logo Foot3