Bescherming van het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek

In de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek worden alle nog herkenbaar aanwezige cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven, die kenmerkend zijn voor het wereldwijd unieke karakter van deze streek. Het gebied dat deze Cultuurhistorische Atlas bestrijkt omvat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

In de Cultuurhistorische Atlas worden zeven verschillende landschappen onderscheiden: de duinen, de strandwallen, de strandvlaktes, de zanderijen, het mondingsgebied van de Rijn, plassen en veenweidegebieden en droogmakerijen.

Deze landschappen zijn weer opgedeeld in ca. 70 gebieden. Binnen elk gebied zijn de karakteristieke cultuurhistorische elementen geïnventariseerd. Daarbij valt te denken aan: bollenvelden, beekjes, dijken, molens, oude hagen, grenspalen, boerderijen, bollenschuren, hoge wegen, gemalen, pestbosjes en nog veel meer.Doelgroepen

De Cultuurhistorische Atlas is in eerste instantie ontwikkeld voor overheden en andere beleidsbepalers. Het is de bedoeling dat deze atlas wordt geraadpleegd en betrokken bij de besluitvorming over planologische ontwikkelingen in de regio. Op die manier kan worden voorkomen dat door planologische ontwikkelingen waardevolle cultuurhistorische gebieden en elementen zonder afweging uit het landschap verdwijnen. Tevens is het de bedoeling dat deze atlas vanuit toeristisch en cultuurhistorisch perspectief ook raadpleegbaar is voor een veel breder publiek.


 

Geen boek maar een website

Er is niet gekozen voor een atlas in boekvorm maar een digitale in de vorm van een website. Een boek of DVD heeft een beperkte oplage en biedt slechts een statische momentopname, terwijl een website dynamisch kan blijven en bovendien voor een veel groter publiek toegankelijk is.Inventarisatieproject


Initiatiefnemers van het project Cultuurhistorische Atlas Duin en Bollenstreek waren het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland. Per gemeente zijn in de periode 2012 en 2013 bijeenkomsten georganiseerd waarin het project is toegelicht en de werkzaamheden werden gestart.Voor het verzamelen van alle gegevens over de cultuurhistorisch waardevolle gebieden en elementen werd een beroep gedaan op iedereen, die daar kennis van heeft. De Cultuurhistorische Atlas Duin en Bollenstreek is dan ook tot stand gekomen - en zal ook verder worden onderhouden - met de inbreng van de vele vrijwilligers uit de hele streek.

De aanpak met behulp van vrijwilligers bij de Cultuurhistorische Atlas van de Duin en Bollenstreek is een mooi voorbeeld van "participatiemaatschappij". De echte waarde van cultureel erfgoed kan namelijk niet alleen door het oordeel van professionals worden bepaald maar wordt in belangrijke mate afgeleid van de waardering van de mensen die er in en mee leven.


Financiering


Regio Holland Rijnland heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland in 2009 opdracht gegeven de leiding en de coördinatie van dit project op zich te nemen. Toen in 2011 de subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) toegewezen werd, was de financiering rond en kon het werk beginnen. Het project werd vervolgens mede mogelijk gemaakt door de inhoudelijke c.q. financiële steun van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Nationale Postcode Loterij.


Vervolg na 2014


In de loop van het project is een samenwerking tot stand gekomen met de organisatie Erfgoed Leiden e.o. Door deze organisatie worden de geïnventariseerde gegevens ondergebracht in een digitale atlas op de website ArcGIS-online. Het CultuurHistorisch Genootschap Duin en Bollenstreek en Erfgoed Leiden e.o. zetten zich in opdracht van Regio Holland Rijnland vanaf 1 januari 2014 in voor het verder ontwikkelen, verdiepen en onderhouden van de geïnventariseerde gegevens. Hiermee is de toekomst en het beheer van de atlas veilig gesteld.
Het project 'Cultuurhistorische atlas Duin-en Bollenstreek' is een initiatief van: CHG Logo Foot3